Aktualny czas:
Wtorek, 23 kwietnia 2024
 
 
 

 

Oferta dla młodzieży: Kursy przygotowujące do matury 2023/2024

  • 55 zł za każde zajęcia 90-minutowe 

Płacisz dopiero po zakończeniu każdego miesiąca - do 10 dnia następnego miesiąca! Nie płacisz za nic z góry!


Oferta dla kursantów starszych z długą przerwą w nauce ("matura po latach") 2023/2024:

matematyka, język polski, język obcy:

  •  pierwszy przedmiot  - 189 zł miesięcznie 
  •  drugi przedmiot  - 169 zł miesięcznie
  •  trzeci przedmiot  - 139 zł miesięcznie

Kursanci starsi korzystający z zajęć tylko z jednego przedmiotu: 55 zł za każde 90 minut zajęć.

Płacisz dopiero po zakończeniu każdego miesiąca - do 10 dnia następnego miesiąca! Nie płacisz za nic z góry!

Nie pobieramy absolutnie żadnych opłat wstępnych, opłat za materiały ani jakichkolwiek innych opłat poza opłatą miesięczną!


Oferta dla ósmoklasistów: Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 2023/2024

  • 55 zł za każde zajęcia 90-minutowe 

Płacisz dopiero po zakończeniu każdego miesiąca - do 10 dnia następnego miesiąca! Nie płacisz za nic z góry!


Zapisz się już teraz przez formularz zgloszeniowy w zakładce ZAPISY

lub po prostu zadzwoń: 792 55 33 03

Kursy maturalne

 

 

STATUT

 

NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI

KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

FORBERG


 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Ilekroć w Statucie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego FORBERG jest mowa o:

1)      placówce - rozumie się przez to niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego FORBERG,

2)      dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego FORBERG,

3)      wykładowcach - rozumie się przez to wykładowców zatrudnionych do prowadzenia zajęć w niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego FORBERG,

4)      słuchaczach (uczestnikach) - rozumie się przez to osoby, które zostały wpisane na listę słuchaczy (uczestników) niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego FORBERG

Rozdział 2

Nazwa, rodzaj i siedziba placówki

§ 2.

1.

2. Placówka posiada swoją siedzibę w Katowicach, kod pocztowy 40-304, przy ul. Wiertniczej 22.

3. FORBERG jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego prowadzącą pozaszkolne formy kształcenia określone w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, wymienione w § 3 ust. 2 niniejszego statutu, umożliwiającą uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w egzaminach takich jak matura, egzaminy eksternistyczne, egzamin ósmoklasisty oraz w nauce języków obcych.

4. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na zasadach określonych w § 23 od ust. 3 do ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

4. Działalność placówki jest oparta na obowiązujących przepisach prawa oświatowego oraz postanowieniach niniejszego statutu.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

Rozdział 3

Cele i zadania placówki

§ 3.

1. Do głównych celów placówki należą:

1)      realizacja pozaszkolnych form kształcenia, poprzez organizowanie i prowadzenie kursów przygotowujących słuchaczy (uczestników) do matury, egzaminów eksternistycznych i egzaminu ósmoklasisty.

2)      doskonalenie znajomości języków obcych poprzez organizowanie i prowadzenie kursów językowych,

3)      doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

4)      rozwijanie i wzbogacanie osobowości słuchaczy oraz ich indywidualnych zainteresowań i uzdolnień,

5)      świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych, umożliwiających potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w egzaminach takich jak matura, egzaminy eksternistyczne, egzamin ósmoklasisty oraz w nauce języków obcych,

6)      zapewnienie bezpieczeństwa wykładowcom i słuchaczom w czasie zajęć.

2. Dla osiągnięcia celów określonych w ust. 1 :

2)      kursy

4)      kursy językowe

3. Zakres tematyczny organizowanych i prowadzonych przez placówkę form kształcenia obejmuje między innymi zagadnienia z przedmiotów takich jak:

1)      język polski

2)      historia

3)      wiedza o społeczeństwie

4)      języki obce nowożytne

5)      historia sztuki

6)      geografia

7)      biologia

8)      chemia

9)      matematyka

10)  fizyka

4. Placówka realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1)      zapewnienie w pełni wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w celu prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych i wysokiej jakości kształcenia,

2)      organizację bazy dydaktycznej,

3)      zapewnienie wykładowcom i słuchaczom dostępu do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami (uczestnikami) a wykładowcami,

4)      monitorowanie postępów uczniów i dostosowanie procesu nauczania do ich potrzeb,

5)      zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć.

Rozdział 4

Osoba prowadząca placówkę

§ 4.

1.      Osobą prowadzącą placówkę jest Dariusz Baranek, zamieszkały w 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 4/2, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FORBERG Dariusz Baranek, nr NIP: 6443175960.

2.      Do zadań osoby prowadzącej placówkę należą m.in.:

1)      stworzenie statutu placówki oraz wprowadzanie zmian w jego treści,

2)      zatrudnianie i zwalnianie dyrektora placówki oraz ewentualnych zastępców dyrektora i innych pracowników placówki,

3)      ustalanie wysokości opłat za naukę,

4)      zapewnienie wszelkich warunków działania placówki a w szczególności bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania,

5)      zapewnienie obsługi organizacyjnej, administracyjnej, finansowej i prawnej placówki w tym prowadzenie ewidencji przychodów FORBERG Dariusz Baranek,

6)      zapewnienie wykładowcom i słuchaczom dostępu do pomocy dydaktycznych i oprogramowania niezbędnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3.      Zadania osoby prowadzącej realizowane będą przy udziale dyrektora placówki.

Rozdział 5

Organy placówki oraz zakres ich zadań

§ 5.

1.      Organem sprawującym nadzór nad działalnością placówki jest dyrektor placówki.

2.      Dyrektor placówki jest powoływany i odwoływany przez osobę prowadzącą placówkę.

§ 6.

1.      Do głównych zadań dyrektora placówki należą:

1)      kierowanie działalnością placówki w sposób umożliwiający realizację celów i zadań placówki,

2)      reprezentowanie placówki na zewnątrz,

3)      sprawowanie wewnętrznego nadzoru w placówce,

4)      planowanie działalności edukacyjnej i nadzór nad zgodnym z programem nauczania przebiegiem kształcenia prowadzonego w placówce,

5)      zabezpieczanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć w placówce oraz zatrudnianie wykładowców w formach zgodnych z przepisami prawa,

6)      nadzór nad pracą wykładowców,

7)      współpraca z wykładowcami w zakresie realizacji zadań statutowych placówki,

8)      nadzorowanie przyjmowania słuchaczy (uczestników) zgodnie z wymaganiami określonymi w programach nauczania,

9)      zapewnienie słuchaczom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

10)  zapewnienie należytego prowadzeniem i przechowywania dokumentacji w placówce,

11)  rozpatrywanie skarg wnoszonych przez

12)  podejmowanie decyzji w zakresie skreślania z listy słuchaczy (uczestników),

13)  współpraca z osobą prowadzącą placówkę oraz wnioskowanie do osoby prowadzącej placówkę w sprawie wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji działalności dydaktycznej,

14)  zapewnianie placówce korzystania z bazy materialnej i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności placówki,

15)  dbanie o aktualizację strony internetowej placówki i udostępnianie zainteresowanym pełnej oferty kursów prowadzonych przez placówkę,

16)  inne zadania wskazane przez osobę prowadzącą placówkę.

2.      Dyrektor placówki wypełnia swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem placówki i regulaminami funkcjonującymi w placówce.

Rozdział 6

Organizacja placówki

§ 7.

1.      Placówka organizuje i prowadzi pozaszkolne formy kształcenia za pomocą narzędzi i aplikacji internetowych służących do nauki na odległość (takich jak Microsoft Teams) zapewniających swobodną wymianę informacji między wykładowcą i słuchaczami (uczestnikami)

2.      Placówka realizuje cele i zadania, poprzez organizację i prowadzenie odpłatnych form kształcenia określonych w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu.

3.      Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego.

§ 8.

1.      Dla realizacji zadań placówki, osoba prowadząca placówkę zapewni jej bazę materialno-rzeczową, co oznacza, iż placówka nie będzie wyposażona w odrębny majątek lecz będzie korzystała z majątku i zasobów rzeczowych zapewnionych przez osobę prowadzącą.

2.      Organizacją kursów prowadzonych przez placówkę zajmuje się osoba prowadząca placówkę we współpracy z dyrektorem placówki, zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień, określonych w niniejszym statucie.

§ 9.

1.      Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach od 8:30 do 16:00. Rozkład zajęć jest zgodny z przyjętym programem nauczania dla poszczególnych pozaszkolnych form kształcenia prowadzonych przez placówkę i podawany jest w ofercie szkoleniowej.

2.      Szczegółowy rozkład zajęć dla każdej grupy słuchaczy określa harmonogram zajęć przygotowany przez placówkę.

3.      Harmonogram zajęć tworzony jest z zachowaniem dziennego wymiaru czasu szkolenia nieprzekraczającego 3 godzin dydaktycznych w dni powszednie i 8 godzin dydaktycznych w soboty.

4.      Zajęcia edukacyjne prowadzone przez placówkę realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

§ 10.

1.      Zajęcia dydaktyczne organizowane i prowadzone przez placówkę są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

2.      Zajęcia, o których mowa w ust. 1 realizowane są:

1)      z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (takich jak Microsoft Teams) oraz środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między wykładowcą i słuchaczem,

2)      przez udostępnianie słuchaczom (uczestnikom) elektronicznych wersji materiałów poprzez umieszczanie ich na kanale dostępnym dla danej grupy słuchaczy (uczestników) lub poprzez wiadomość z załącznikiem skierowaną do poszczególnych słuchaczy (uczestników),

3)      przez podejmowanie przez słuchacza (uczestnika) aktywności określonych przez wykładowcę potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań.

3.      Dyrektor placówki odpowiada za organizację realizacji zadań tej placówki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:
1) ustala, czy słuchacze (uczestnicy) i wykładowcy mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między słuchaczami a wykładowcami, którzy prowadzącą zajęcia,
2) ustala, we współpracy z wykładowcami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez wykładowców do realizacji zajęć,
3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt 2,
4) ustala, we współpracy z wykładowcami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których słuchacze (uczestnicy) mogą korzystać,
5) ustala z wykładowcami potrzebę modyfikacji programu zajęć,
6) ustala, we współpracy z wykładowcami, sposób potwierdzania uczestnictwa na zajęciach,

7)      prowadzi bieżącą kontrolę aktywności wykładowców, prowadzących zajęcia,

8)      zapewnia słuchaczom możliwość konsultacji z wykładowcą prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji,

9)      ustala, we współpracy z wykładowcami, sposób monitorowania postępów uczestnika (słuchacza) oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczestników (słuchaczy) zajęć, w tym również informowania uczestników (słuchaczy) o postępach w nauce,

10)  ustala warunki i sposób przeprowadzania testów i sprawdzianów,

11)  koordynuje współpracę wykładowców z uczestnikami (słuchaczami), uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczestnika (słuchacza).

4.      Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są w sposób zapewniający

5.      W celu zapewnienia prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sposób określony w ust. 4 każdy słuchacz (uczestnik) odbywa przed rozpoczęciem zajęć indywidualne szkolenie dotyczące metod i zasad kształcenia kształcenia na odległość oraz obsługi wykorzystywanego oprogramowania.

6.      Szkolenie, o którym mowa w ust. 5 przeprowadzane jest również indywidualnie z każdym wykładowcą, prowadzącym zajęcia.

§ 11.

1.      Dokumentacja placówki jest prowadzona zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

2.      Dokumentacja placówki może być prowadzona w formie tradycyjnej lub w formie elektronicznej z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach prawa.

§ 12.

1.      Wewnętrzny sposób oceniania słuchaczy (uczestników) placówki odbywa się w systemie punktowym.

2.      Bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy (uczestników), weryfikację ich wiedzy i umiejętności przeprowadza się w placówce w formach i terminach ustalanych przez wykładowców w porozumieniu z dyrektorem placówki.

3.      Kontrolę postępów w nauce słuchaczy (uczestników) przeprowadza się w placówce m.in. w formie testów, sprawdzianów wiadomości oraz sprawdzania, oceniania i omawiania indywidualnie ze słuchaczami (uczestnikami) prac pisemnych wykonywanych samodzielnie przez słuchaczy (uczestników).

4.      Wykładowcy zobowiązani są informować indywidulanie słuchaczy (uczestników) o wynikach przeprowadzanych prac kontrolnych oraz ich postępach w nauce.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki wykładowców oraz pracowników placówki

§ 13.

1.      Wykładowcy prowadzący zajęcia dydaktyczne w placówce posiadają kwalifikacje spełniające wymogi określone w § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

2.      Wykładowcy zatrudnieni w placówce zobowiązani są do dbania o jakość pracy dydaktycznej i jej wynik oraz o bezpieczeństwo powierzonych ich opiece słuchaczy (uczestników).

3.      Do najważniejszych obowiązków wykładowców, zatrudnionych w placówce należą:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki,
2) używanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
i technicznych środków audiowizualnych, które sprzyjają przyswajaniu materiału objętego programem nauczania,
3) sprawdzanie wiadomości słuchaczy (uczestników) i ich ocenianie

4) udzielanie słuchaczom (uczestnikom) konsultacji indywidualnych w zależności od potrzeb,

5) zachęcanie słuchaczy do wykorzystywania różnorodnych źródeł wiedzy,

6) analizowanie i uwzględnianie uwag oraz wniosków dyrektora szkoły dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych,

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanej pracy dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
8) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas procesu kształcenia,

4.      Do najważniejszych praw wykładowców, zatrudnionych w placówce należą:

1) wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych w placówce, zgodnie z zawartą umową,

2) własny dobór pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych oraz ich stosowanie w procesie edukacyjnym,
3) zgłaszanie uwag dotyczących doboru treści dydaktycznych i harmonogramu zajęć, materiałów dydaktycznych oraz wnioskowanie korekt w realizacji programu, zgodnie z własnym poglądem i sugestiami słuchaczy (uczestników),
4) suwerenność w ocenianiu postępów słuchaczy (uczestników),

5) bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz korzystanie z pomocy dydaktycznych zapewnianych przez placówkę.

§ 14.

1.      W celu zabezpieczenia obsługi administracyjnej placówki, osoba prowadząca zatrudnia pracowników administracyjno-biurowych lub zleca prace administracyjno-biurowe na podstawie umów cywilno-prawnych.

2.      Do obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1 należą w szczególności:
1)

2) informowanie słuchaczy (uczestników) o zmianach w harmonogramie zajęć,

3) udzielanie pomocy technicznej zarówno słuchaczom, jak i wykładowcom w przypadku problemów związanych z dołączeniem do zajęć lub rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

4) monitorowanie płatności za naukę od poszczególnych słuchaczy (uczestników),

5) dbanie o interes placówki, jej dobre imię i mienie.

3.      Zakres obowiązków osób pracowników administracyjno-biurowych placówki określa dyrektor placówki w porozumieniu z osobą prowadzącą.

4.      Do najważniejszych praw pracowników, o których mowa w ust. 1 należą:

1) otrzymywanie wynagrodzenia zgodnie z zwartą umową,

2) zgłaszanie dyrektorowi placówki uwag dotyczących procesów administracyjno-biurowych w placówce oraz wnioskowanie korekt w realizacji tych procesów,

3) korzystanie ze sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania zapewnianego przez placówkę,

4) bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Rozdział 8

Prawa, obowiązki i zasady przyjmowania słuchaczy 

§ 15.

1.      Przyjmowanie słuchaczy (uczestników) odbywa  się w placówce na zasadzie wolnego naboru.

2.      Przyjęcie słuchacza następuje po stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych określonych programem nauczania.

3.      Placówka nie pobiera opłat wpisowych od słuchaczy.

4.      Słuchacze (uczestnicy) zawierają z placówką umowy regulujące uczestnictwo w prowadzonych przez placówkę zajęciach oraz uiszczają miesięczne opłaty za udział w zajęciach, zgodnie z zawartymi umowami, na podstawie faktur wystawianych przez osobę prowadzącą.

5.      Osoby zgłaszające swój udział w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w ramach placówki, stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą ich zakwalifikowania w poczet słuchaczy (uczestników).

6.      Słuchacze (uczestnicy) kursów prowadzonych przez placówkę, mają prawo do:
1) swobodnego wyboru zakresu tematycznego w ramach oferty szkoleniowej,

2) otrzymania indywidualnego loginu i hasła do platformy, za pośrednictwem której prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
3) otrzymywania materiałów edukacyjnych przewidzianych programem,

4) indywidualnych konsultacji z wykładowcą a w szczególności konsultacji dotyczących napisanych przez słuchacza (uczestnika) prac pisemnych,
5) zgłaszania i przedstawiania dyrektorowi placówki oraz wykładowcom swoich problemów związanych z procesem edukacyjnym i działalnością placówki,

6) poszanowania własnej godności i prywatności
7) rezygnacji z uczestnictwa w kursach na warunkach określonych w umowach regulujących uczestnictwo w prowadzonych przez placówkę zajęciach. 

7.      Do obowiązków słuchaczy (uczestników) kursów prowadzonych przez placówkę należy:
1) przestrzeganie zapisów statutu placówki i zasad uczestnictwa w poszczególnych kursach, określonych w ofercie szkoleniowej placówki, umowie regulującej uczestnictwo w zajęciach i regulaminach obowiązujących w placówce,
2) systematyczne i punktualne uczestniczenie w zajęciach zgodnie z zawartą umową regulująca uczestnictwo w prowadzonych przez placówkę kursach oraz studiowanie otrzymanych materiałów edukacyjnych i literatury uzupełniającej, wskazanej przez wykładowców,
3) przystępowanie do prac kontrolnych, zapowiadanych przez wykładowców,

4) uiszczanie należności za udział w zajęciach w wysokości i na warunkach określonych w umowie regulującej uczestnictwo w zajęciach,

5) okazywanie szacunku dyrektorowi placówki, wykładowcom, innym pracownikom placówki i pozostałym słuchaczom (uczestnikom),

6) dbanie o kulturę osobistą i poprawność językową.

§ 16.

1.      Słuchacze (uczestnicy) mają prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia ich praw.

2.      Skargę, o której mowa w ust. 1 należy złożyć do dyrektora placówki w formie pisemnej, przy czym jako formę pisemną rozumie się również wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.      Słuchacz (uczestnik) składając skargę powinien z zwięzły sposób opisać, w jaki sposób doszło do naruszenia jego praw jako słuchacza (uczestnika).

4.      Skarga, o której mowa w ust. 1, 2 i 3 powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby placówki lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: forberg@forberg.pl za elektronicznym potwierdzeniem odbioru wiadomości.

5.      Dniem złożenia skargi jest data jej skutecznego doręczenia w sposób określony w ust. 4.

6.      Dyrektor placówki zobowiązany jest rozpoznać skargę w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia oraz zawiadomić słuchacza wnoszącego skargę o wyniku jej rozpatrzenia.

7.      W przypadku zasadności skargi, dyrektor placówki zobowiązany jest poinformować słuchacza wnoszącego skargę o podjętych działaniach korygujących.

8.      W przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi, dyrektor placówki zobowiązany jest zawiadomić o tym wnoszącego skargę wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, informując jednocześnie o trybie odwołania od wydanej decyzji.

9.      Od decyzji, o której mowa w ust. 8, słuchaczowi przysługuje odwołanie do osoby prowadzącej placówkę.

10.  Odwołanie od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu skargi należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sposób wskazany w ust. 4.

§ 17.

1. Słuchacz (uczestnik) może zostać skreślony z listy słuchaczy (uczestników) przez dyrektora, w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Statucie, a w szczególności, w przypadku:
1) nieuiszczania opłat za udział w kursie w terminie określonym w umowie regulującej uczestnictwo w kursach,
2) naruszania przez słuchacza (uczestnika) podczas zajęć ogólnie przyjętych zasad zachowania i norm współżycia społecznego (brak poszanowania godności innych uczestników zajęć, wykładowcy lub dyrektora palcówki),

3) zakłócania przez słuchacza przebiegu zajęć edukacyjnych prowadzonych przez placówkę,
4) rażącego i oczywistego naruszenia obowiązków słuchacza określonych w niniejszym Statucie,
5) popełnienia wykroczenia przeciw prawu,
6) rezygnacji z nauki w placówce i nie złożenia wypowiedzenia udziału zgodnie
z warunkami określonymi w umowie regulującej uczestnictwo w prowadzonych przez placówkę zajęciach,
2. Decyzję w sprawie skreślenia słuchacza (uczestnika) z listy słuchaczy (uczestników) podejmuje dyrektor placówki i informuje o tym pisemnie słuchacza (uczestnika).
3. Od decyzji dyrektora placówki o skreśleniu słuchacza (uczestnika) z listy słuchaczy (uczestników), słuchaczowi (uczestnikowi) przysługuje prawo odwołania od tej decyzji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dnia od dnia doręczenia słuchaczowi (uczestnikowi) decyzji o skreśleniu.

4. W przypadku skreślenia z listy słuchaczy (uczestników), opłata za dotychczasowe kształcenie nie podlega zwrotowi, a w przypadku gdy słuchacz (uczestnik) nie dokonał płatności za dotychczasowe kształcenie w pełnej wysokości, jest on zobowiązany do uiszczenia brakującej część opłaty zgodnie z terminem określonym w umowie regulującej uczestnictwo w kursach.

Rozdział 9

Finansowanie działalności placówki

§ 18.

1. Za działalność i stabilność finansową placówki odpowiedzialna jest osoba prowadząca placówkę.
2. Źródłami finansowania działalności placówki są opłaty za uczestnictwo w zajęciach wnoszone przez słuchaczy (uczestników)
3. Osoba prowadząca organizuje i nadzoruje wszelkie działania w zakresie obsługi administracyjno-księgowej placówki, a w tym m.in.: przedstawianie klientom różnego rodzaju ofert kursów, wystawianie i wysyłanie słuchaczom (uczestnikom) faktur za udział w kursach oraz dokonywanie zakupów towarów i usług na potrzeby placówki.
4. Przychody związane z działalnością placówki są włączone do ogólnej ewidencji przychodów działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę prowadzącą placówkę.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 19.

1.      Osoba prowadząca placówkę nadaje statut placówki oraz dokonuje w nim wszelkich zmian w porozumieniu z dyrektorem placówki.

2.      Placówka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą Prawo oświatowe

3.      Dyrektor placówki zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim zainteresowanym osobom poprzez jego publikację na stronie internetowej placówki.

4.      Statut placówki obowiązuje od 01.09.2022 roku.

Sporządzono: Katowice, dnia 31.08.2022 r

 

 
 kursy maturalne dla doros3ych

  

Mapa Strony Inne
strony internetowe