Aktualny czas:
Poniedziałek, 14 października 2019
 
 
 

 

W tej zakładce zamieściliśmy podstawowe informacje na temat matury w roku szkolnym 2018/2019

Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości muszą obowiązkowo zdawać egzamin na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

  • język polski (egzamin pisemny i ustny),
  • matematyka (tylko egzamin pisemny)
  • wybrany język obcy nowożytny: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski  (egzamin pisemny i pisemny)

Ponadto każdy zdający obowiązkowo przystęuje do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Do wyboru są m.in.: WOS, geografia, j.polski, historia, j. obcy, biologia, chemia, matematyka, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, informatyka.

Od kliku lat zasadniczą zmianą w stosunku do wcześniejszych lat jest forma egzaminu ustnego z języka polskiego. Tzw. prezentację zastąpiła wypowiedź ustna na temat wylosowanego zadania egzaminacyjnego. Zdający po wylosowaniu zadania ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi na wylosowane zadanie. Zadanie zawiera tekst literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego jest rozwinięcie zawartego w poleceniu tematu, także poprzez odwołanie się do innych, dowolnie wybranych tekstów. Po przygotowaniu zdający przez około 10 minut wygłasza wypowiedź na wylosowany temat a następnie przez około 5 minut rozamawia z zespołem egzaminacyjnym na temat wygłoszonej wypowiedzi. Rozmowa może dotyczyć tylko wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi. Zespół egzaminacyjny nie może podczas rozmowy odwoływać się do faktów lub lektur nieprzywołanych w wypowiedzi zdającego.

Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu (w części ustnej albo w części pisemnej), może przystąpić do tzw. egzaminu poprawkowego (z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie), w okresie od sierpnia do września tego samego roku, w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

Zdający, który nie zdał z więcej niż jednego przedmiotu może poprawić maturę w następnym roku szkolnym, podchodząc tylko do tych przedmiotów, których nie zaliczył. Maturzyści mogą również w kolejnych latach podchodzić do egzaminów z przedmiotów, które zdali, a których wynik chcą poprawić. Od pierwszego podejścia do matury zdający ma aż pięć lat, czyli pięć szans na poprawianie niezdanej lub za słabo napisanej matury.

 
 kursy maturalne dla doros3ych

  

Mapa Strony
strony internetowe